KOIFAWP Annual workshop June 2022

Pin It

KOIFAWP ANNUAL WORKSHOP:

E karaoa ana Annual Workshop te Kiribati Outer Islands Food And Water Project, te karikirake are e mena iaan te MELAD n mwangana ae te ALD I Tanaea ma ana Abamakoro aika 9 aika Abemama, Nonouti, Tabiteuea Meang, Tabiteuea Maiaki, Onotoa, Beru, Nikunau, Tamana ao ai Arorae.

A moana rokoia kaain abamakoro iaon Tarawa man te Moanibong 13/06/2022 ni karakoa te Kaonobong 18/06/2022. Kanoan te programme e moanaki man 13/06/2022 ma 3 n abamakoro ake a moan roko aika Abemama, Nonouti ao ai Tabiteuea Meang. 

E a karaoaki te kaukuuki n 16/06/2022 n ana tabo te Aro n Katorika I Bikenibeu n te Fr Yelds Green House. E anga ana taeka n butimwaai te minita ae Hon Ruateki Tekaiara n butimwaeia ana irua aika Australian High Commissioner, ao ana Ambassador Tiana ni ikotaki ma ara irua riki tabeman ao ai kaain abamwakoro ake a reke rokoia. E rimwiiaki ana maroro iroun te Project Director ae Danietta Apisai are e boboto ana maroro iaon ana boto n iango te karikirake ae ‘Marurungim bon man Kanam ae e balance ma niman ae e itiaki ao man rarangai nako kabwaiaia kaain abamwakoro ake 9 n rokon te karikirake ae KOIFAWP n aia abamakoro. Iai 4 n abamwakoro ake a tia n reke aia tangke n ran are e a reke iai nimaia ae e itiaki man te karau ao abamwakoro ake 5 iaon kawaina ngkai n roko aia tangke n ran. N te tai aio, e a bon rawata rabakauiia aika a reke n te ununiki are e reke iai kanaia aika uanikai, bukinikai ao baenikai. A reireiaki naba kuuka man uaan aia ununiki ao man kakorakora riki kanakin amwarake aika baranti ibukiia kaain te mweenga.

N bongin te workshop ake 3 ao a bon roko kaain aobiti ake ti ikarekebai ma ngaiia ibukin kakoroan nanon ana kainibaire KOIFAWP man ministries aika a kakaokoro n karaoi tibwangaia ibukin karikirakean rabakauiia kaain aonaba ake ana bon manga kona n tibwai nakoia kaain aia abamwakoro n okiia rikaaki nakon aia tabo n aron 1. MWYSSA man te rabwata are e tabe ma aine, te NGO- Botaki ake a inaomata, te tiambion irouiia mwane ao  kamanoaia ataei, 2.  MTCIC iaon tikotikonakin te mwane, 3. Australian and New Zealand representative iaon kanoakin te form ibukin bubuti te mwane n buoka, 4. China Embassy iaon ana buoka nakon Kiribati, Ana Aobiti te Beretitenti bibitakin kanoan boong, MHMS- te reirei iaon kakawakin te ran, MELAD- ALD iaon te manman ma te ununiki. NIkiran boong a bon kanakoi aia kaonoa iai kaain KOIFAWP.

E reke naba aia tai n kawari mweenga n karaoa kanoan aia reirei n karaoa te koromaenge iaoia beeki are bon teuana mai buakon reirei are a bon karaoia kaain aonnaba.

E karaoaki te kainiin n bwakantaain te Kaonobong 18/06/2022 n rimwiiaki man te baka n amwarake. N te Moanibong ae 20/06/2022 ao a moa okirikaakiia kaain ana tiim KOIFAWP n kaei abaia ma te ingainga n karaoi kanaon nako aia reirei ma aia communities.

ENGLISH VERSION

The Kiribati Outer Islands Food And Water Project is under the MELAD, located in Tanaea at the Agrirculture and Livestock Division is working on the 9 Kiribati islands ( Abemama, Nonouti, Tabiteuea North, Tabiteuea South, Onotoa, Beru, Nikunau, Tamana and Arorae).

The KOIFAWP outer islands staff start arriving on Tarawa on Monday 13/06/2022 until 18/06/02022. However the programme started on the 14/06/2022 with island staff from TAbiteuea North, Abemama and Nonouti but the formal opening was held on 16.06/2022 in Bikenibeu at Fr Yelds Green House at the parish priests premise. Hon Minister Ruateki Tekaiara from MELAD gave a opening remarks and welcomed the Australian High Commissioner,  Chinese Ambassador and those presenting on that day. The Project Director Danietta Apisai then continued with her presentation based on the objectives of the project, "people living in outer islands communities have healthy and sustainable livelihoods". She emphasised the benefit that the 9 project islands will gain from the project. The Original islands communities have recieved RHWS which they are drinking from now which the other 5 islands will soon recieve their RWHS which they have all gain agricultural skills and knowledge which they are using now in theri home gardens. They have also been trained on cooking healthy food from their their garden products; leafy, root crops and fruits for their families.

During the 3 days of official workshop, our network partners from ministries gave theri inputs on their special areas like women, NGO and Child protection division from MWYSSA, China embassy, New Zealand and Australia high commissioner for small grants, MTCIC on money management, Office of the Beretitenti on Climate Change, MHMS on water management, MELAD-ALD on livestock and agriculture. KOIFAWP PMU Staff gave their on other different days outside official workshop days.

They also have a chance to visits homes and did their demonstration and practical on the castrating piglets.

The closing of the workshop was done on Saturday 18/06/2022. The KOIFAWP outer islands staff start returning to their home islands on MOnday 20/06/2022 with excitement and eagerness to carry out their trainings on what they have learnt from the annual workshop.