Pin It

MAEUN AO UNIKAN TE NII N KIRIBATI

 

Ara nii ni Kiribati bon nii aika ririeta ao a anga uana imwin  5- 6 te ririki imwin unikana. E kona te nii n anga uana ae 70 nakon 150 n te ririki.

Tokin maeun te nii aika ririeta bon 80 nakon 90 te ririki. Imwin taian kamatebwai ake a tia ni karaoaki iaon nii I Kiribati ao e kakoauaki bwa e nakon 40% aika a riaon 50 te ririki ake aikoa kariki uaa ake a bon tei ni karibwaribwa n taian buakonikai (FAO 2015). 

Aron ienin nii ni Kiribati (Nii ake a rietata-local tall) e kaokoro ma taian nii rinano ke taian dwarf coconut. Te taume a ikotaki iaona ao te mane (uen n ari) ao te ain(nimoimoi are na ben) ao e kaokoro ana tai n raure te ue n tai ni kona n iein te nimoimoi ao te ue n ari (mane) a tia ni bane ana bauta are ngaia e na kaieina te nimoimoi.

Ibukin aio ao nimomoi a iein man bautan nii ake a katobibia ake a uouotaki n te ang ma maan n aron te manibeeru.

 

RINEAN TE TINA N NI

 1. Kakaea am tina n nii man te tabo ae rawata te nii iai
 2. Teei inukan te tabo anne rinea te nii ae meuraoi, e tiraman rang ewaa uana aika bubura ao man toro raoi

3.Tarai naba nii ake a tei man tainimainikuna bwa ana maeuraoi

naba man uaua ao ni bubura uaia bwa anne taman arokam te ben.

 

ARON RINEAN AROKAM TE BEN MAN TE TINA N NII

1.Kakoaua raoi bwa te nii are ko na karekea arokam maiai e na

maeu raoi man aki aoraki 

 1.  Rinea te ben are bon bubura raoi ao n buraun raoi (tiaki te amakai)
 2. E na riai n neinei raoi man bati ranna inanona ngkana ko kaneineia (tiaki are takataka)
 1. Tai arokana te ben ae tii
 2. Kakoaua raoi bwa te ben are ko anaia bon uan te nii are ko tia n

rineia bwa am tina n nii

 

KABWEBWEAN TE BEN

 1. Kakaea moa biroton te ben
 2. Korea kanakoa ewanin matan te ben ni kaitara ma birotona
 3. Kena aon tano ao kateboa te ben ni kabarara nakon matana n

 te aro are na baro te ran nakon matana are na bwebwe mai iai

 1. Teboka te ben ao rabunna n te banni tai nang kamatenna
 2. Tebokia teutana nikatoa bong ngkana akea te karau

 

KUKANANAKIN TE KAORAORA N MOIMOTO AO IAROO KE IAMAII

BWAINA:

30 baan te iaroo

6 te moimoto

½ te mwangko te ranben ae e aki aokaki

3 te buun n amwarake te tioio tiooti

½ onions

½ bwabwaia ae e mata uraura

1 te remon ke te raim

 

 

ARON KARAOANA

 1. Kakui banikai ao korokoroi nako nanon te boora
 2. Kakaara marain te moimoto ao botia ma te banikai
 3. Kabwaka te raniben, te tiooti, onions
 4. Kabwaka te bwabwaia.
 5. Karaua kabobooa raoi ao e a tauraoi nakon te kanaki.

 

BONGANAN BWAIN TE NII NAKON TE RABWATA AKE E KABONGANAAKI.

 1. TE MARAI

2 bonganana nakon te rabwata bwa te Victim C ao te wakawaka. Te Victim C e bongana ibukin te kun ao ibukin tautan te rabwata man te naan man Aoraki.Te Wakawaka ngkanne e rang bongana ibukin marurungin te buro ao aron butin ma bonganan te amwarake n te rabwata. Bonganan te VIctamin C are inanon te marai e buoka ana mwakuri te Ion Nutrient are inanon te iamai ao te iaroo n kabirimwaaka. Te Ion nutrient ngkanne e tabe ibukin marurungin te rara inanon te rabwata.

 

 1. TE RANIBEN

2 bonganana nakon te rabwata bwa ibukin kiritin te rabwata ao te korakora.

E rang bongana ibukin te korakora ibukin karaoan tibwangara aika a kakaokoro bwa e kakoauaaki bwa te ben ngkana e tabe n tai ao bonganana are inanona are e tabe ibukin te kakorakora e tabe n mwaiti inanona.

E rang Tamaroa naba ibukiia ataei ake a tibwa bungiaki ibukin rikiraken rabwataia ma tautian rabwataia.

E riai n ataaki bwa te kuuka aio are te salad e ti tau ibukiia kaain te mweenga ma tiaki ti temanna.

 

 

 

Pin It

KOIFAWP ANNUAL WORKSHOP:

E karaoa ana Annual Workshop te Kiribati Outer Islands Food And Water Project, te karikirake are e mena iaan te MELAD n mwangana ae te ALD I Tanaea ma ana Abamakoro aika 9 aika Abemama, Nonouti, Tabiteuea Meang, Tabiteuea Maiaki, Onotoa, Beru, Nikunau, Tamana ao ai Arorae.

A moana rokoia kaain abamakoro iaon Tarawa man te Moanibong 13/06/2022 ni karakoa te Kaonobong 18/06/2022. Kanoan te programme e moanaki man 13/06/2022 ma 3 n abamakoro ake a moan roko aika Abemama, Nonouti ao ai Tabiteuea Meang. 

E a karaoaki te kaukuuki n 16/06/2022 n ana tabo te Aro n Katorika I Bikenibeu n te Fr Yelds Green House. E anga ana taeka n butimwaai te minita ae Hon Ruateki Tekaiara n butimwaeia ana irua aika Australian High Commissioner, ao ana Ambassador Tiana ni ikotaki ma ara irua riki tabeman ao ai kaain abamwakoro ake a reke rokoia. E rimwiiaki ana maroro iroun te Project Director ae Danietta Apisai are e boboto ana maroro iaon ana boto n iango te karikirake ae ‘Marurungim bon man Kanam ae e balance ma niman ae e itiaki ao man rarangai nako kabwaiaia kaain abamwakoro ake 9 n rokon te karikirake ae KOIFAWP n aia abamakoro. Iai 4 n abamwakoro ake a tia n reke aia tangke n ran are e a reke iai nimaia ae e itiaki man te karau ao abamwakoro ake 5 iaon kawaina ngkai n roko aia tangke n ran. N te tai aio, e a bon rawata rabakauiia aika a reke n te ununiki are e reke iai kanaia aika uanikai, bukinikai ao baenikai. A reireiaki naba kuuka man uaan aia ununiki ao man kakorakora riki kanakin amwarake aika baranti ibukiia kaain te mweenga.

N bongin te workshop ake 3 ao a bon roko kaain aobiti ake ti ikarekebai ma ngaiia ibukin kakoroan nanon ana kainibaire KOIFAWP man ministries aika a kakaokoro n karaoi tibwangaia ibukin karikirakean rabakauiia kaain aonaba ake ana bon manga kona n tibwai nakoia kaain aia abamwakoro n okiia rikaaki nakon aia tabo n aron 1. MWYSSA man te rabwata are e tabe ma aine, te NGO- Botaki ake a inaomata, te tiambion irouiia mwane ao  kamanoaia ataei, 2.  MTCIC iaon tikotikonakin te mwane, 3. Australian and New Zealand representative iaon kanoakin te form ibukin bubuti te mwane n buoka, 4. China Embassy iaon ana buoka nakon Kiribati, Ana Aobiti te Beretitenti bibitakin kanoan boong, MHMS- te reirei iaon kakawakin te ran, MELAD- ALD iaon te manman ma te ununiki. NIkiran boong a bon kanakoi aia kaonoa iai kaain KOIFAWP.

E reke naba aia tai n kawari mweenga n karaoa kanoan aia reirei n karaoa te koromaenge iaoia beeki are bon teuana mai buakon reirei are a bon karaoia kaain aonnaba.

E karaoaki te kainiin n bwakantaain te Kaonobong 18/06/2022 n rimwiiaki man te baka n amwarake. N te Moanibong ae 20/06/2022 ao a moa okirikaakiia kaain ana tiim KOIFAWP n kaei abaia ma te ingainga n karaoi kanaon nako aia reirei ma aia communities.

ENGLISH VERSION

The Kiribati Outer Islands Food And Water Project is under the MELAD, located in Tanaea at the Agrirculture and Livestock Division is working on the 9 Kiribati islands ( Abemama, Nonouti, Tabiteuea North, Tabiteuea South, Onotoa, Beru, Nikunau, Tamana and Arorae).

The KOIFAWP outer islands staff start arriving on Tarawa on Monday 13/06/2022 until 18/06/02022. However the programme started on the 14/06/2022 with island staff from TAbiteuea North, Abemama and Nonouti but the formal opening was held on 16.06/2022 in Bikenibeu at Fr Yelds Green House at the parish priests premise. Hon Minister Ruateki Tekaiara from MELAD gave a opening remarks and welcomed the Australian High Commissioner,  Chinese Ambassador and those presenting on that day. The Project Director Danietta Apisai then continued with her presentation based on the objectives of the project, "people living in outer islands communities have healthy and sustainable livelihoods". She emphasised the benefit that the 9 project islands will gain from the project. The Original islands communities have recieved RHWS which they are drinking from now which the other 5 islands will soon recieve their RWHS which they have all gain agricultural skills and knowledge which they are using now in theri home gardens. They have also been trained on cooking healthy food from their their garden products; leafy, root crops and fruits for their families.

During the 3 days of official workshop, our network partners from ministries gave theri inputs on their special areas like women, NGO and Child protection division from MWYSSA, China embassy, New Zealand and Australia high commissioner for small grants, MTCIC on money management, Office of the Beretitenti on Climate Change, MHMS on water management, MELAD-ALD on livestock and agriculture. KOIFAWP PMU Staff gave their on other different days outside official workshop days.

They also have a chance to visits homes and did their demonstration and practical on the castrating piglets.

The closing of the workshop was done on Saturday 18/06/2022. The KOIFAWP outer islands staff start returning to their home islands on MOnday 20/06/2022 with excitement and eagerness to carry out their trainings on what they have learnt from the annual workshop. 

 

Pin It

Ana Charter KOIFAWP ibukin nikiran bwain tangke ioan 4 abamwakoron Kiribati.

E mwananga ana Charter KOIFAWP ae MV Aratobwa n tairikin te Kaabong 30/06/2022 ibukin nikiran bwain Tangke I Abemama, Nonouti, Tabiteuea Maiaki ao ai Tabiteuea Meang ao n okira Tarawa n tairikin te Kaonobong 09/07/2022. Aio te tangke are e a bon roko naba ma bwain autina. E iraki iroun ana aobitia KOIFAWP temanna ae te Gender and Youth Officer (GYO) ae Teruabine Anna Nuariki are e a karaoa naba te bowi ma Kauntira n abamwakoro ibukin kamataata ma rinanoan riki aia boraraoi kaain te Water User Groups (WUGs), are 6 nakon 7 n auti are ana kabongana te tangke n ran. E aki reke ana maroro ma Nonouti ibukina bwa e bon tuai uki kawaran ana abamwakoro.

E roko I Abemama n te Kanimabong 01/07/2022 ao n butimwaeaki iroun te Island Facilitating Officer man KOIFAWP ae Kamaawa Ioane ma kaain aia tiim ao ai kaain te WUGs ake ana kawaerakei ao man anai bwain aia tangke. E kabanea uabong ana bong n kawaerakei kakoon Abemama ibukin kamwaingan bwain aia tangke n ran.  E bon karaoaki te boowi ma kauntira n te kauoua n bong imwain nakon te kaibuke.

    

 E roko I Nonouti n te Tabati 03/07/2022 ao n kabanea uabong n kawaerakei kaakon Nonouti ao man kitana Nonouti nako Tabiteuea Meang ao n roko ikekei n tairikin te Moanibong 04/07/2022.

Man ana babaronga ma ana ibuobuoki te bonomwi n kiraaka ao ana tetewe nakon te boowi n kauntira ao e a reke naba angan te boowi ma kauntira ao n raonaki irouia aia tia tei aika Taberannang Timeon ao te minita Hon Tarakabu Tofinga man MOJ. E a kabwarabwaraaki iai aron barongaan kakoroan bwain Tangke n ran ibukin ana botannaomata are e nikiraki n ana Charter KOIFAWP ae LC Aratobwa. E bon bane naba n te bong anne te kaako ao man aia ibuobuoki kaain te kaawa ae Eita are a uraki kaako, ao a bon bane n tan raoi aia kaako n kawakinaki n aia tabo n kaako bukina bwa akea kaain te ‘WUGs/ ‘Wake’ aika a roko n butimwaai bwain aia tangke. E bwenako naba n te tairiki anne nako n kaea Tabiteuea Maiaki ao n roko I Tabiteuea Maiaki.

Te kakuba n te babaronga ae e nakoraoi man ana itera te Island Facilitating Officer are e a kaman roko ma kaain ana tiim, ni ikotaki ma kaain kaawa nako ibukin butimaean bwain aia tangke n ran. Kaain Taku a kaman roko naba ao n urakini bwain aia tangke n ana bwaati te kauntira nakon aia atimwakoro. Ibukina bwa e iara taari e a iremwe te uraki ao n ana tenibong.

Man aia kaeka kauntira man abamwakoro ake 3 ao e oti te nano n boutoka nakon te karikirake ae KOIFAWP ibukin buokaia kaain aia abamwakoro n te ununiki ma karekean tangke ibukin karekean te ran ae e itiaki ake a nikiraki n ana charter KOIFAWP n karokoa n aia tabo. E ngae ngke e iremwe te kakao nakon te bowi ibukin aron mwamwanangan te kaibuke ma te karabwarabwa man te KOIFAWP bwa a bon babane kaain te bowi n kauntira n roko n kaota ingaingaia nakon ana kaongora te KOIFAWP ibukin buokan aia kanganga kaain aia abamwakoro n irekereke ma te ran ao te ununiki.