Rain Water Harvesting System materials' Delivery on Project islands (3)

Pin It

Ana Charter KOIFAWP ibukin nikiran bwain tangke ioan 4 abamwakoron Kiribati.

E mwananga ana Charter KOIFAWP ae MV Aratobwa n tairikin te Kaabong 30/06/2022 ibukin nikiran bwain Tangke I Abemama, Nonouti, Tabiteuea Maiaki ao ai Tabiteuea Meang ao n okira Tarawa n tairikin te Kaonobong 09/07/2022. Aio te tangke are e a bon roko naba ma bwain autina. E iraki iroun ana aobitia KOIFAWP temanna ae te Gender and Youth Officer (GYO) ae Teruabine Anna Nuariki are e a karaoa naba te bowi ma Kauntira n abamwakoro ibukin kamataata ma rinanoan riki aia boraraoi kaain te Water User Groups (WUGs), are 6 nakon 7 n auti are ana kabongana te tangke n ran. E aki reke ana maroro ma Nonouti ibukina bwa e bon tuai uki kawaran ana abamwakoro.

E roko I Abemama n te Kanimabong 01/07/2022 ao n butimwaeaki iroun te Island Facilitating Officer man KOIFAWP ae Kamaawa Ioane ma kaain aia tiim ao ai kaain te WUGs ake ana kawaerakei ao man anai bwain aia tangke. E kabanea uabong ana bong n kawaerakei kakoon Abemama ibukin kamwaingan bwain aia tangke n ran.  E bon karaoaki te boowi ma kauntira n te kauoua n bong imwain nakon te kaibuke.

    

 E roko I Nonouti n te Tabati 03/07/2022 ao n kabanea uabong n kawaerakei kaakon Nonouti ao man kitana Nonouti nako Tabiteuea Meang ao n roko ikekei n tairikin te Moanibong 04/07/2022.

Man ana babaronga ma ana ibuobuoki te bonomwi n kiraaka ao ana tetewe nakon te boowi n kauntira ao e a reke naba angan te boowi ma kauntira ao n raonaki irouia aia tia tei aika Taberannang Timeon ao te minita Hon Tarakabu Tofinga man MOJ. E a kabwarabwaraaki iai aron barongaan kakoroan bwain Tangke n ran ibukin ana botannaomata are e nikiraki n ana Charter KOIFAWP ae LC Aratobwa. E bon bane naba n te bong anne te kaako ao man aia ibuobuoki kaain te kaawa ae Eita are a uraki kaako, ao a bon bane n tan raoi aia kaako n kawakinaki n aia tabo n kaako bukina bwa akea kaain te ‘WUGs/ ‘Wake’ aika a roko n butimwaai bwain aia tangke. E bwenako naba n te tairiki anne nako n kaea Tabiteuea Maiaki ao n roko I Tabiteuea Maiaki.

Te kakuba n te babaronga ae e nakoraoi man ana itera te Island Facilitating Officer are e a kaman roko ma kaain ana tiim, ni ikotaki ma kaain kaawa nako ibukin butimaean bwain aia tangke n ran. Kaain Taku a kaman roko naba ao n urakini bwain aia tangke n ana bwaati te kauntira nakon aia atimwakoro. Ibukina bwa e iara taari e a iremwe te uraki ao n ana tenibong.

Man aia kaeka kauntira man abamwakoro ake 3 ao e oti te nano n boutoka nakon te karikirake ae KOIFAWP ibukin buokaia kaain aia abamwakoro n te ununiki ma karekean tangke ibukin karekean te ran ae e itiaki ake a nikiraki n ana charter KOIFAWP n karokoa n aia tabo. E ngae ngke e iremwe te kakao nakon te bowi ibukin aron mwamwanangan te kaibuke ma te karabwarabwa man te KOIFAWP bwa a bon babane kaain te bowi n kauntira n roko n kaota ingaingaia nakon ana kaongora te KOIFAWP ibukin buokan aia kanganga kaain aia abamwakoro n irekereke ma te ran ao te ununiki.